جلوبرها

  • اتریه تکی
  • انواع جلوبر سه و پنج خانه با طول های مختلف
  • انواع جلوبر 90 درجه (پرچمی) با سایز و طول های مختلف
  • انواع جلوبرها بر اساس استاندارد وزارت نیرو و یا طبق سفارش مشتری تولید می شود
  •  قطعات بر اساس استاندارد ASTM 123 و ASTM 153 گالوانیزه می گردد