خار ضد صعود

  • انواع خار ضد صود با اشکال مختلف
  • قطعات بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد