لوازم زنجیره کششی

  • سوکت آی
  • بال آی
  • شکل
  • بال کلویس
  • مهره چشمی
    نعلی شکل
  • لوازم زنجیره بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد