پیچ و مهره ها

  • پیچ و مهره های یک سر رزوه DIN 934 و DIN 931
  • پیچ و مهره های دو سر رزوه DIN 934 و DIN 940
  • پیچ و مهره های یک سر و دو سر رزوه پشت لاغر و پشت کلفت
  • پیچ و مهره های M14 و M16 با طول 200 الی 600 میلیمتر
  • واشر ها بر اساس DIN 125 و DIN 127
  • گالوانیزه پیچ و مهره های تولیدی بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 انجام می گردد