کراس آرم ال آرم و تسمه حایل

  • انواع کراس آرم از نبشی با ابعاد و طول های مختلف
  • انواع ال آرم با ابعاد مختلف
  • انواع تسمه حایل با ضخامت و طول مختلف
  • انواع بریس از نبشی با ابعاد و طول های مختلف
  • کلیه کراس آرم ها و تسمه ها بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد