براکت های چراغ

  • انوع براکت برای چراغهای باولتاژ مختلف
  • انوع براکت چراغ با طول ها و اشکال مختلف از 0.5 الی 4 متر
  • تغییر اندازه قطر محل نصب چراغ به براکت به روش اکسترود انجام می گردد
  • کلیه براکت ها بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد.