جلوبرها

اتریه تکی

انواع جلوبر سه و پنج خانه با طول های مختلف

انواع جلوبر 90 درجه (پرچمی) با سایز و طول های مختلف

انواع جلوبرها بر اساس استاندارد وزارت نیرو و یا طبق سفارش مشتری تولید می شود

 قطعات بر اساس استاندارد ASTM 123 و ASTM 153 گالوانیزه می گردد