خار ضد صعود

انواع خار ضد صود با اشکال مختلف

قطعات بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد