لوازم زنجیره کششی

سوکت آی

بال آی

شکل

بال کلویس

مهره چشمی
نعلی شکل

لوازم زنجیره بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد