پیچ و مهره ها

پیچ و مهره های یک سر رزوه DIN 934 و DIN 931

پیچ و مهره های دو سر رزوه DIN 934 و DIN 940

پیچ و مهره های یک سر و دو سر رزوه پشت لاغر و پشت کلفت

پیچ و مهره های M14 و M16 با طول 200 الی 600 میلیمتر

واشر ها بر اساس DIN 125 و DIN 127

گالوانیزه پیچ و مهره های تولیدی بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 انجام می گردد