کراس آرم ال آرم و تسمه حایل

انواع کراس آرم از نبشی با ابعاد و طول های مختلف

انواع ال آرم با ابعاد مختلف

انواع تسمه حایل با ضخامت و طول مختلف

انواع بریس از نبشی با ابعاد و طول های مختلف

کلیه کراس آرم ها و تسمه ها بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد