کلمپ های آلمینیومی

کلمپ های انتهایی آلمینیومی سه، چهار و پنج کرپی

کلمپ های جامپر آلومینیومی اکسترودی و دایکاستی 120-70 و 70-35

کلمپ های بی متال AL16-70 CU6-50 و AL25-150 CU10-95 و AL35-300 CU35-240

پیچ مهره و کرپی ها با سایز m12 تولید می گردد

گالوانیزه کلیه پیچ مهره کرپی و پین کلمپ های تولیدی

بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 انجام می گردد

کلمپ ها به روش دایکاست (ریخته کری تحت فشار) تولید می گردد